III. LUDOVIKA FESZTIVÁL
2014. október 20.
felhasználónév:   jelszó:  
MH 5. Bocskai István Lövészdandár
/ 2011-02-17 17:53:00


"Becsület•Bátorság•Helytállás"

Katonai szervezetünk alapvető feladatai közé tartozik a haza fegyveres védelme és az államhatár biztosítása, valamint a válságkezelés feladataiban való részvétel. Feladata továbbá a személyi állomány, illetve az alegységek általános katonai és szakkiképzése, harcászati felkészítése, és a katasztrófavédelmi feladatokban való részvétel.


Debrecen

  Debrecen évszázados történelme során a magyar kálvinizmus centrumává, a Tiszántúl szellemi és kulturális központjává vált, ma az ország második legnagyobb települése.
  A város katonatörténelme is hosszú évszázadokra nyúlik vissza. Debrecen polgárai számos esetben vérük hullatásával és jelentős anyagi áldozatokkal segítették az országot.
  1736-ban alapította Mária Terézia a debreceni 39. gyalogezredet, amely az első világháborúig több mint száz csatában vett részt, mely kiemelkedő hőstetteiért sárga színű csapatzászló kitüntetésben részesült. Az 1848-as szabadságharcban az egész ezred Kossuth oldalán harcolt, jelentős érdemeik voltak Buda várának bevételében. Az első világháború poklában több mint 7000 halottja maradt a csatatéren. Debrecen katonamúltját bizonyítja, hogy a XX. század elején még több mint tíz laktanya volt a városban. A második világháború debreceni tankcsatája kiemelkedő hadtörténeti jelentőségű.


Hódmezővásárhely


  Hódmezővásárhely megyei jogú város, az Alföld délkeleti részén, a Békés-Csanádi hátság és a Tisza melléki szikes, agyagos rétség találkozásánál fekszik.
  Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban vásárhelyi nemzetőrök is részt vettek. Hódmezővásárhely 1873-ban nyerte el az önálló törvényhatósági jogot. Ettől kezdve mutatkoztak az urbanizáció első jelei, növekedett a népesség.
  1990-ben Hódmezővásárhely megyei jogú város lett, ekkor alakította ki önkormányzati szervezetét. 1997-ben, a magyar városok közül elsőként, Hódmezővásárhelyt tüntették ki az Európai Tanács Európa Díjának becsületzászlajával.


Hajdúhadház

  A város Debrecentől kb. 20 km-re helyezkedik el É-K-i irányba. A település Bocskai hajdúiról kapta a nevét. A Vay Ádám kiképzőbázis épülete a város úgynevezett „Liget” térségében található. A laktanya barakkjaiban egy fél évszázadon át szovjetek voltak, majd a szovjet csapatok kivonulása után a Bocskai István Lövészdandár költözött ide. A közelmúltban a bázis felvette Vay Ádám nevét, a 2004-ben felszámolt nyíregyházi laktanya emlékére.


Névadónk

  Bocskai István nagybirtokos családban született 1557-ben, Kolozsvárott. Ifjabb éveiben a bécsi udvarnál apródoskodott, majd visszatért Erdélybe, és mint az ifjú Báthory Zsigmond fejedelem nagybátyja, annak legbefolyásosabb tanácsadója volt. Õ volt Várad kapitánya, s így ő parancsnokolt Erdély legfontosabb végvárán túl az erdélyi haderőnek is. 1591-ben a török ellen megindított 15 éves háborúban az egyik legeredményesebb hadvezérnek bizonyult.
  1602-ben a császáriak átvették Erdély irányítását. Megindult a protestánsok üldözése, és a nagybirtokok elkobzása. Bocskai ekkor szabadul a császári bizalmatlanság következtében elszenvedett kétéves fogságából, Prágából.
  A török földre menekült bujdosók megkeresik, kérik, álljon az élükre, vállalja el az erdélyi fejedelemséget, kezdjen harcot a császár ellen. Bocskai a hajdúkra támaszkodva sikerrel fordul szembe a zsoldossereggel. 1605 szeptemberében – Erdély felszabadítását követően – a rendek Erdély fejedelmévé választották.
  A török szultán 1605 novemberében királyi koronát küldött számára, melyet Bocskai nem fogadott el, nem akart az országra kettős harcot kényszeríteni.
  A béke érdekében tett fáradozásait 1606 nyarán siker koronázta, de ez után fél évvel, december 29-én Kassán hosszas szenvedés után meghalt.


A lövészdandár rövid története:

  Több mint 50 évvel ezelőtt, 1951. november 1-jén alakult meg a dandár jogelődje lövészezredeként, Mezőtúron.
  Az 1960-as évektől kezdve az ezred különleges kiképzési feladatokat is végzett. Ilyen volt a hivatásos tiszthelyettes képzés, a hivatásos tiszti hallgatók alapkiképzése, rövidített sorkatonai szolgálatot teljesítők kiképzése. Számos átalakítást és átfegyverzést követően 1987-ben az ezredet gépesített lövészdandárrá szervezték át. 1990-ben megkezdődött a Debrecenbe történő átköltözés előkészítése, mely 1991-ben fejeződött be. 1990. szeptember 29-én ünnepi megemlékezés keretében a dandár felvette Bocskai István, Erdély fejedelmének nevét. 1996-ban a 2. gépesített lövészzászlóalj, majd 2000-ben a műszaki század is Nyíregyházára települt, ezzel a dandár három helyőrségessé vált (a dandár kiképző bázisa a harmadik helyőrségben, Hajdúhadházon található).
  2004-ben a korábban a nyíregyházi helyőrségben elhelyezett alegységek Debrecenbe, valamint Hajdúhadházra költöztek. Ezzel egyidőben a dandár alárendeltségébe került a korábban a hódmezővásárhelyi 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandárhoz tartozó két könnyű lövész zászlóalj, így a katonai szervezet továbbra is három helyőrséges katonai szervezetként végzi feladatait. A dandár elnevezése 2004. április 1-jétől Magyar Honvédség 5. Bocskai István Könnyű Lövészdandárra változott.
  A 2004-es év lezárásaként november 3-án az utolsó sorkatona is leszerelt a dandártól. Ettől az időponttól kezdve a Magyar Honvédség teljes személyi állománya „professzionális” erőkkel hajtja végre a hazai és nemzetközi kötelezettségekből adódó feladatait.
  A megváltozott biztonsági kihívások, valamint a haderőreform célkitűzései miatt 2007 elején az alakulat ismét átszervezésre került. A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a 30/2007. (HK 4.) HM határozatában 2007. március 1-i hatállyal megalapította a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárt. Az új struktúrában a dandár parancsnoka, valamint a főnökségek főnökei Debrecenben, míg a dandárparancsnok egyik helyettese, valamint a főnökségek főnök-helyettesei Hódmezővásárhelyen végzik munkájukat. A dandár kihelyezett dandártörzse vezeti a Hódmezővásárhelyen diszlokáló elemeket.
  2007-ben az év kiemelten fontos feladataként kellett kezelni a Magyar Honvédség megszűnő alakulataitól érkezett hivatásos és szerződéses katonák beilleszkedését, valamint a megszűnő helyőrségek felszámolását. Így került az addig Egerben diszlokáló önálló felderítő zászlóalj Debrecen helyőrségbe a dandár alárendelt felderítő zászlóaljaként.
  A felderítő zászlóaljon kívül, a már 2004. augusztustól Hódmezővásárhelyen elhelyezésre került MH 37/4. Török Ignác Műszaki- építő zászlóalj 2007. március elsejétől szintén a dandár alárendelt Művelettámogató Műszaki Zászlóaljaként folytatta munkáját. 2007-ben a dandár kiemelt feladatát a szervezeti változások feladatainak végrehajtása, az új vezetési rend kialakítása, a dandártörzs összekovácsolása, az integrációs feladatok maradéktalan végrehajtása és a missziós feladatok ellátása képezte.
  Fő feladataink közé tartozott a katasztrófavédelemmel közösen kialakított kommunikációs rendszer létrehozása, mely az árvízi fenyegetettség esetén segíti a védekezésben részt vevők munkáját.
  2008-ban első felében készült fel az MH KFOR zászlóalj első váltása, melyet az 1. lövészzászlóalj állománya alkotott. A kiutazók szeptember 1-jétől látták el feladataikat Peè térségében 2009 februárjáig. Õket a hódmezővásárhelyi 62. Lövészzászlóalj állományából alakult MH KFOR kontingens váltotta, akik a „BEVETÉSI IRÁNY 2008” gyakorlaton zárógyakorlat keretében adtak számot felkészültségükről. Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke 2008. október 20-án a dandár hajdúhadházi lő- és gyakorlóterén tett látogatást, melynek keretében megtekintette a Geszteréd, Hajdúhadház és Hajdúsámson települések közigazgatási határát érintő Liget-legelőt. A látogatás célja az volt, hogy Elnök Úr megismerje a terület védett természeti értékeit, élőhelyeit, fajait, melyek alapján a Liget-legelőt európai közösségi jelentőségű, Natura 2000 területnek jelöli a Magyar Köztársaság.
  A Bocskai dandár katonái a „BEVETÉSI IRÁNY 2008” gyakorlatot követően sem tétlenkedtek, ugyanis elkezdődött a Tartományi Újjáépítési Csoport 6. váltásának felkészülése. A kontingens FP (Force Protection) századának és a törzsbeosztásokat ellátók jelentős részét 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj biztosította.
  2009-ben került kialakításra a dandárnál a Humán Szolgáltató és Családtámogató Iroda, mely alapfunkciója egy új típusú ügyintézési kultúra meghonosítása a dandárnál. Az iroda állománya elkötelezett arra, hogy a családtagokat tanácsadásban részesítse, valamint megkönnyítse a szolgálati okok miatt távol lévő katonák és családtagjainak kapcsolattartását.
  2009 áprilisában második alkalommal rendeztük a Vasakarat közelharctábort, amely a katonák önvédelmi és közelharc felkészítését biztosítja. A tábort 2010 nyarán is megszervezi a felderítő zászlóalj.
  2009 májusában került sor az 1000. szerződéses katona bevonulására.
  Júniusban fejeződött be a PRT-7. váltásának felkészülése, akik 2009 szeptemberétől 2010 márciusáig teljesítettek szolgálatot Afganisztánban.
  2009 őszén a Bevetési Irány 2009 gyakorlaton, Ercsiben tevékenyen részt vettek a dandár műszaki és lövész alegységei, valamint az 1. zászlóalj teljesítette a nemzeti CREVAL ellenőrzés feltételeit. Ezt követően folyamatosan készül a zászlóalj 2010 őszén megrendezésre kerülő NATO CREVAL ellenőrzésre. Január közepétől heteken keresztül a századok blokkosított kiképzés keretében készülnek a megmérettetésre, ez az állományra fokozott terhet ró. Ezután Táborfalván teljesítik a támogató szakaszok és az aknavető szakasz katonái a páncéltörő és aknavető lövészetet, majd ezt követően raj és szakasz kötelék lőgyakorlatok következnek, áprilisban és májusban század összekovácsolások, júliusban pedig vízi vezetés lesz Szentesen.
  A századok mellett természetesen a törzs sem maradhat ki a munkából, koordinálja az előbb felsorolt feladatokat, és számítógéppel támogatott parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatot hajtott végre az év elején együttműködve a 62. lövészzászlóalj törzsével, a dandártörzs alárendeltségében a „BOCSKAI FOKOS 2010” parancsnoki és törzsvezetési gyakorlás. Augusztusban szintén lesz egy, az előzőhöz hasonló szimulációs törzsgyakorlás.
  Októberben, a nemzetközi ellenőrzést követően megkezdődnek a missziós felkészítések, ugyanis jövő év elején Koszovóba és Afganisztánba készül a zászlóalj.
  Jelenleg missziós feladatvégrehajtásra készül a dandár kijelölt állománya, a Tartományi Újjáépítési Csoport 9. váltása készül Afganisztánba. A személyi állomány nagy része a hódmezővásárhelyi 62. lövészzászlóaljból tevődik össze.
  2010 tavaszán kerül sor a 62. zászlóalj NATO CREVAL ellenőrzésére Várpalotán.

  A katonai szervezet folyamatos és jól működő kapcsolatot tart fent Debrecen, Hajdúhadház és Hódmezővásárhely város önkormányzatával és vezetőségével, Hajdú-Bihar megye és Csongrád megye önkormányzatával és vezetőségével, a fegyveres és rendvédelmi szervekkel, oktatási intézményekkel, egyházakkal, nyugdíjas és hagyományőrző egyesületekkel.
  Az alakulat és az önkormányzatok képviselői kölcsönösen segítik egymás munkáját, illetve kölcsönösen részt vesznek a rendezvényeken. Ápolva a hagyományokat alakulatunknál is megrendezésre kerülnek nemzeti ünnepeink, s így a lehetőséget megragadva tudjuk ápolni kapcsolatainkat a város és megye vezetőségével, nyugdíjas egyesületekkel, oktatási intézményekkel.
  Minden évben megrendezzük az év végi Karácsonyi Hangversenyt, amikor a debreceni és hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekarok együtt lépnek fel. 2006-ban ünnepeltük a 39. császári és királyi gyalogezred megalapításának 250. évfordulóját.
  Ékesítette a város kulturális programját a 2007 decemberében tartott jubileumi koncertünk a Cívis Grand Hotel Aranybika Szállodában, mely esemény aktualitása az volt, hogy 125 évvel ezelőtt Debrecen népszerű ezrede a 39. gyalogezred tartotta első nagyszabású koncertjét. A hangversenyt nemcsak az állomány fogadta nagy sikerrel, hanem a lakosság is.
  A dandár a hatékony toborzás és a civil szférával való hatékony kapcsolattartás érdekében gyakran szervez látogatónapokat. Ilyenkor elsősorban gyerekek, illetve iskoláscsoportok érdeklődésére számíthatunk.
  Minden évben szeretettel látjuk laktanyánkban a civil lakosságot a nyitott laktanya nap alkalmából, hogy betekintést kapjanak a városukban szolgálatot teljesítő katonák mindennapjaiba.
  Kétévente Debrecenben kerül megrendezésre a Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál. A négy napos rendezvény a promenádok világát, a katonazene fénykorának hangulatát idézi fel. Hazai és külföldi zenekarok, karmesterek mutatják be tudásukat látványos, zenés felvonulások, térzenék, alaki bemutatók és koncertek keretében. A cívisvárosban - és a megye több pontján - harsannak fel a rézfúvós hangszerek, s szólalnak meg a kedvelt katonazenei dallamok. Az ünnepélyes megnyitó különlegessége volt 2008-ban az MH KFOR zászlóalj 1. váltásának búcsúztatása. Ezen a napon volt a Szent-László napi rendezvényünk Debrecenben a Kossuth téren, majd 2009-ben szintén egy városi parkban, a Tócóskertben tartottuk a Lövésznapot.
  Hagyománnyá vált Hódmezővásárhelyen a város szívében a Dél-alföldi Katonazenekarok Országos Találkozója, ahol a város lakóit a hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekaron kívül a szolnoki valamint a debreceni katonazenekarok szórakoztatják. Debrecen városa minden évben megemlékezik Simonyi Józsefről.
  A Simonyi-napok keretében a dandár a Pro Patria Alapítvánnyal karöltve emlékezik a debreceni óbesterre. Idén a dandár Törzstámogató százada csapatzászlót kapott az alapítványtól.
  A társadalmi kapcsolatok ápolását tekintve alakulatunk folyamatos és korrekt kapcsolatot tart azokkal a szervezetekkel, amelyek évek óta kapcsolatban állnak a dandárral (Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szervezet, Simonyi Óbester alapítvány, Pro Patria Alapítvány, Honvéd Bocskai Sportegyesület, Honvéd Bercsényi Sportegyesület, MATASZ, BEOSZ helyi szervezetei). Laktanyánk rendszeresen biztosítja a BEOSZ déli régió konferenciájának megrendezését, ahol a megbeszélések mellett lehetőség nyílik a nyugállományú katonák és a laktanyában dolgozó hivatásos állomány találkozására is. Az Első Magyar Veterán Hadi- és Gépjárműtechnikai Egyesület és laktanyánk között együttműködési megállapodás jött létre, melynek keretében a „Nyitott laktanyanap” programján keresztül a felek együttesen népszerűsítik a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást valamint a hagyományőrzést a katonacsaládok, a fiatalság és a civil családok körében.
  Alakulatunknál kiemelt szerepet játszanak a katonák mindennapi sportolási lehetőségei. Laktanyáink sportcsarnokaiban, konditermeiben kapnak lehetőséget a katonák a testmozgásra.
  Minden évben megrendezésre kerülnek dandárszintű, MH ÖHP, illetve HM szintű bajnokságok.
  E mellett a honvéd sportegyesületek is szervesen együttműködnek a katonai szervezettel. 2008. augusztus 29-én a debreceni Kossuth laktanyában rendezték a Honvéd Sportegyesületek IV. Országos Találkozóját. Az eseményen részt vettek az országban működő honvéd sportegyesületek, és a Honvédelmi Minisztériummal együttműködő társadalmi szervezetek.
  A rendezvény célja a sportegyesületek és a katonai szervezetek együttműködésének erősítése, valamint az egészséges életmód és a szabadidősportok népszerűsítése volt.
  Hódmezővásárhelyen, 2002-ben alakult meg a SÜD-BAU Honvéd Bercsényi Sportegyesület. A sportegyesület a város teljes lakossága felé nyitott, a sportszerető lakosság és a laktanyában dolgozók közös sporttevékenységet folytathatnak. A Honvédség keretein belül valamennyi kulturális tevékenységet folytató szervezettel együttműködünk, rendezvényeinket folyamatosan látogatják, a lebonyolításhoz támogatást nyújtanak. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakembereinek segítségével megtörtént a dandár debreceni csapatmúzeumának a felújítása, mely magába foglalja Debrecen katonatörténetét, valamint a dandár történetét megalapításától napjainkig. A hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós Laktanyában elhelyezett alegységeink szintén kiemelt fontosságot tulajdonítanak helyőrségük, valamint elődeik emlékeinek ápolásában. Ezt bizonyítja a Csapatmúzeum, mely megújulva várja látogatóit.

  A nemzetközi katonai kapcsolatok terén is számos delegációt fogadott alakulatunk az elmúlt években. Ezek közül 2007 decembere emelkedett ki, amikor is első alkalommal fordult elő, hogy dandárunk parancsnokának meghívására, az MLF parancsnoka, Paolo Serra dandártábornok egy egyhetes látogatáson megtekintette a kötelékbe felajánlott debreceni és hódmezővásárhelyi katonáink bemutatóját, továbbá itt tartózkodása alatt meggyőződhetett a magyar katonák hozzáértéséről és nem utolsó sorban, kipróbálhatta technikai eszközeiket is.
  A civil szférával való együttműködés fontos pontja a kapcsolattartás a helyi és regionális sajtóval, amelynek elsődleges célkitűzése a helyi lakosság tájékoztatása az országos, a helyi és a regionális médián keresztül. A katonai szervezet külső kommunikációja hatékonyságának, folyamatosságának előmozdítása érdekében kapcsolatot tartunk a helyi és a katonai sajtó szerkesztőségeivel, azok munkatársaival. Részükre hiteles, pontos írásos és képi információkat biztosít az alakulat tevékenységéről, feladatairól.
  Folyamatos kapcsolatban állunk a Magyar Honvéd és a Katonai Filmstúdió szerkesztőségével.
  Emellett gördülékeny a kapcsolattartás a helyi és a regionális média összes képviselőjével, akik rendszeresen tudósítanak a dandár eseményeiről. Dandárunknál sajtónyilvánosság érinti a rendezvényeket, gyakorlatokat, a missziós felkészüléseket, az elöljárók, delegációk látogatását, ünnepségeket. Rendezvényeinkre minden alkalommal meghívjuk a helyi, megyei és az országos médiát. Részvételük számunkra igen hasznos, mivel általuk a társadalom pontos és naprakész információkat kap az egész Honvédségről is.
  Három éve született egy megállapodás az MH 5. Bocskai István Lövészdandár és a derecskei I. Rákóczi György Gimnázium és Rendvédelmi Szakközépiskola között, melynek keretében az érdeklődő diákok honvédelmi ismeretekkel gazdagodhatnak. Az együttműködési megállapodás aláírása után az 1. lövészzászlóalj katonái oktatták a tanulókat, majd a koszovói szerepvállalásuk miatt az 5/24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj kapta ezt a feladatot. A múlt évben az együttműködés kiszélesedett és debreceni középiskolák is csatlakoztak a közös munkához. Jelenleg a derecskei iskolában egy előre megtervezett tanítási rend alapján dolgoznak a katonák a gyerekekkel.

  Katonai szervezetünknél a legjellemzőbb szerződéses legénységi beosztások a következők:
  Lövész
  felderítő
  géppuskairányzó
  harcjármű irányzó
  RPG irányzó
  gép- és harcjármű vezető

  Ezen legjellemzőbb beosztásokon kívül más beosztásokban is teljesítenek szolgálatot szerződéses katonák (felderítő, tüzér, műszaki, logisztikai beosztásokban).
  A katonai szervezet célja az, hogy érettségivel és lehetőség szerint nyelvtudással rendelkező katonákkal gyarapítsa létszámát. A több éve szolgálatot teljesítő, a kiképzésben kiemelkedő eredményt elért szerződéses tisztesi állomány tiszthelyettesi rendfokozatot kaphat, tovább tanulhat.
  Ezáltal a dandár szerződéses állományának gerincét képezheti.A dandár nemzetközi feladatvállalásban résztvevő alegységei:

A NATO csatlakozás után a dandár feladatrendszere számos új nemzetközi kötelezettséggel bővült. Egy lövészzászlóalj a Többnemzetiségű Szárazföldi Kötelék (MLF), a műszaki század a „Tisza” Zászlóalj, míg a hódmezővásárhelyi lövészzászlóalj a Magyar-Román Közös Békefenntartó Zászlóalj magyar komponensét alkotja.
A Többnemzetiségű Szárazföldi Kötelék dandár méretű nemzetközi erő, mely - elsősorban békefenntartói feladatok végrehajtására - olasz, magyar, szlovén részvétellel jött létre. 2010 tavaszán kerül sor a többnemzeti dandár következő, CLEVER FERRET 2010 gyakorlatára Várpalotán.
A „Tisza” Zászlóaljat Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország kijelölt műszaki alegységei alkotják, feladata elsősorban az árvízi védekezés segítése.
A békefenntartási feladatok jelentős szerepet játszanak a dandár életében. Az alakulat katonái 1999 óta a világ hét térségében teljesítettek missziós szolgálatot.
2008 szeptemberétől MH KFOR zászlóalj néven vezető nemzetként Peèben szintén az 1. lövészzászlóalj katonái szolgáltak, őket a hódmezővásárhelyi állomány váltotta 2009 márciusában.
A MH 5/3. Bercsényi Miklós Lövészzászlóalj alapvető rendeltetése a Magyar- Román közös Békefenntartó Zászlóaljban végzett munka. Szoros az együttműködés a román modult adó, 191. Önálló Gépesített Zászlóaljjal (Arad).
A zászlóalj állománya számos alkalommal szolgált különböző békefenntartó missziókban, mint például KFOR-ban, EUFOR-ban és iraki missziókban. Nemrég a PRT-7. váltása készült fel az afganisztáni feladatvállalásra.
A MH 5/62. zászlóalj katonái számos külszolgálaton vettek és vesznek részt (Koszovó, Macedónia, Bosznia- Hercegovina, Irak, Afganisztán). Többek között Koszovóban a főparancsnokság őrzés- védelmét, Szarajevóban katonai rendészeti feladatokat láttak el. A 62. lövészzászlóalj váltotta 2009 tavaszán az 1. lövészzászlóaljat Peèben, és a következő fél évben a zászlóalj állományából alakult kontingens látta el feladatait Koszovóban.
A „Tisza” Zászlóaljat Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország kijelölt műszaki alegységei alkotják, feladata elsősorban az árvízi védekezés segítése, ebben a dandár harctámogató műszaki százada vesz részt.
A MH 5/24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj katonái a világ számos területén vesznek részt katonai, illetve felderítő feladatok végrehajtásában, a szövetségben vállalt kötelezettségekből eredő, valamint a békeműveletekben vállalt feladatok teljesítése során (IFOR, SFOR, KFOR, MFOR, MH ÖBZ, ISAF Afganisztán, MH PRT, Irak, Ciprus). 2009 tavaszától a PRT 6- váltás állományának nagy részét ez a zászlóalj adta, akik Afganisztánban teljesítettek szolgálatot.
Ez év tavaszán készül fel az OMLT következő váltása, melynek a személyi állományát a 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj biztosítja a magyar fél részéről.
Az afganisztáni választások miatt Afgán Választás Biztosító Szakasz kiképzésére került sor, akik 2009 nyarán erősítették a PRT 6. váltását. Májusban felkészül egy Afgán Választás Biztosító Szakasz és valószínűleg ősszel utaznak a szakasz katonái Afganisztánba.Főbb technikai eszközei


  A dandár fegyverzete alapvetően könnyű fegyverzet (AK-63 gépkarabély, PKM könnyű géppuska, SZVD távcsöves puska, RPG-7 gránátvető). Tüzérségi támogatásra 82 mm-es aknavetők, páncélelhárításra Fagott rakéták kerültek rendszeresítésre. A dandár természetesen rendelkezik harcjárművekkel (BTR 80, BTR 80A), illetve speciális feladatok végrehajtásához gépjárművekkel, műszaki és vegyvédelmi eszközökkel, valamint a vezetést biztosító híradó-technikai eszközökkel.Szervezeti felépítés:
Média
tovább a galériákhoz
tovább a videókhoz
LinkajánlóMAGYAR HONVÉDSÉG
TÉRKÉP
TANKÖNYV
A tankönyv a Zrínyi Média digitális könyvtárából letölthető!